Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2014

Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialentilka lentilka

December 03 2014

8986 5044
Danuta Wawiłow - "Wędrówka"

November 25 2014

8137 1888
Reposted frompesy pesy

November 11 2014

0732 6aa5
Reposted fromhermina hermina
Zaraz zrobimy kawę.

Wprawdzie nie mam kawy,
filiżanek i pieniędzy,
 ale od czego jest nadrealizm,
metafizyka, poetyka snów.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromreperkusje reperkusje vialentilka lentilka

November 06 2014

3816 3528

October 30 2014

Reposted fromweightless weightless

September 27 2014

3769 91aa
Reposted fromfatique fatique
2868 1423 500
Reposted fromerial erial

September 26 2014

6601 8656
Karma twoja mać (przysłowie buddyjskie).
— Sławomir Mrożek
Reposted frompeper peper vialentilka lentilka

September 24 2014

Reposted frombluuu bluuu vialentilka lentilka

September 23 2014

5245 a2cdChromatic Typewriter Prints

Tyree Callahan has recycled (or upcycled, perhaps) a classic 1937 Underwood typewriter by replacing letters with sponges soaked across the spectrum with bright yellows, reds, blues and combinations thereof.

via Escape Kit
Reposted fromhairinmy hairinmy vialentilka lentilka

September 21 2014

3389 bf15 500
Reposted fromrol rol viaherpermission herpermission

September 14 2014

0279 3f0e
Reposted froma-antimatter a-antimatter viapoppyseed poppyseed

September 11 2014

Żyj tak, byś mógł powiedzieć Bogu w dniu Sądu Ostatecznego: Byłem bardzo dobrym człowiekiem, choć w Ciebie nie wierzyłem.
— Kurt Vonnegut - Śniadanie Mistrzów
Reposted fromxnothumanalall xnothumanalall viaptak ptak

September 08 2014

9334 ef7c 500
Reposted frommarekhlasko marekhlasko viaptak ptak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl